Hoe gaat De Dansende Boom met jouw persoonsgegevens om? We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat we:

 • Je persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijven we verder in deze privacy voorwaarden;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben zodat wij een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens kunnen garanderen;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben zodat wij een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens kunnen garanderen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Voor het versturen van offertes en facturen.
 • Om je goed te kunnen begeleiden tijdens een dieet- of voedingsadvies, worden de gegevens tijdens het intakegesprek en in het vervolgtraject vastgelegd.

Voor deze doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres.
 • In het geval van een dieet- of voedingsadvies, ook medische en andere persoonlijke gegevens. We gebruiken de verzamelde. gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze gekregen hebben

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, worden niet verstrekt aan derden. Bij een dieet- of voedingsadvies wordt alles wat met je wordt besproken vertrouwelijk behandeld. Er wordt alleen in overleg met jou als cliënt informatie aan derden, zoals een arts, verstrekt als je daar toestemming voor geeft.

Foto’s
Als er foto’s worden gemaakt, zal altijd om je toestemming worden gevraagd, ook als deze later worden gebruikt voor website of folder.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard, na beëindiging contact.

Beveiliging van gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy voorwaarden
Als De Dansende Boom zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Laatst gewijzigd 3 mei 2019