Algemeen

 • Vóór het boeken van een activiteit bij De Dansende Boom dienen de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te worden gelezen.
 • De algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten die worden georganiseerd door De Dansende Boom en op iedere overeenkomst tussen De Dansende Boom en de deelnemer/organisatie.
 • De Dansende Boom behoudt zich het recht om de deelname van een deelnemer of groep te weigeren zonder opgave van reden.
 • De Dansende Boom zet zich in om een leerzame en veilige activiteit tot stand te brengen.
 • Medewerkers van De Dansende Boom zijn in het bezit van een “Bewijs van goed gedrag”.

Aanmelding activiteiten

 • De deelnemer/organisatie meldt zich aan via het inschrijfformulier op de website, via een mail of telefonisch.
 • Door het inschrijven voor een activiteit verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene Voorwaarden.
 • De Dansende Boom bevestigd per e-mail de inschrijving; de overeenkomst is gesloten.
 • De deelnemer ontvangt uiterlijk één week voor het begin van de activiteit nadere informatie en een factuur. Deze factuur dient voor de start van de activiteit te zijn betaald.

Aanmelding groepen of specifieke aanvraag.

 • De contactpersoon van een groep of organisatie stuurt een offerte aanvraag via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch.
 • De Dansende Boom maakt, na overleg met de contactpersoon, een offerte en verstuurt deze per e-mail naar de contactpersoon.
 • De contactpersoon geeft binnen de aangegeven periode wel/ niet akkoord op de offerte.
 • Een akkoord op de offerte betekent automatisch ook een akkoord op de algemene voorwaarden.
 • De Dansende Boom bevestigd per e-mail de inschrijving; de overeenkomst is gesloten.
 • Na akkoord ontvangt de contactpersoon uiterlijk één week voor het begin van de activiteit nadere informatie en een factuur. Deze factuur dient voor de start van de activiteit te zijn betaald.
 • Indien het om een activiteit gaat die meerder maanden beslaat wordt na de 2e lesdag een factuur gestuurd.

Betalingsvoorwaarden
Het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 2 weken na factuurdatum te zijn overgemaakt op NL02TRIO 0390461377 t.n.v. Carla Glorie o.v.v. factuurnummer.

Annulering door deelnemer of cursist
Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

 • Tot 1 week voor de activiteit: 50% van het cursusgeld.
 • Tussen 1 week voor de cursus en het begin van de cursus: het volledige cursusbedrag.
 • Annulering dient per e-mail te geschieden. De Dansenden Boom bevestigt je annulering per email.

Annulering door De Dansende Boom

 • De Dansende Boom behoudt zich het recht om een cursus te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmacht situatie dan ook. In dat geval biedt De Dansende Boom de deelnemer/organisatie een alternatief aan.
 • Indien er geen alternatief gevonden wordt, wordt het betaalde geld teruggestort of niet in rekening gebracht.
 • De Dansende Boom heeft het recht de overeenkomst tot 1 week voor het begin van de cursus op te zeggen, indien er onvoldoende aanmeldingen zijn. De cursist krijgt het reeds betaalde cursusgeld volledig terug.

Verzekering
De deelnemer/organisatie is verplicht mogelijke risico’s zelf te dekken door een dekkende Ziektekostenverzekering/ WA-verzekering af te sluiten.

Uitsluiting van deelname

 • De deelnemer dient de instructies van de docent in verband met veiligheid, programma en groepsgebeuren altijd te volgen. Bij het niet volgen van de instructies kan een deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname.
 • Ongemakken en kosten die uit bovengenoemd punt voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding of terugbetaling van het lesgeld.

Risico en Aansprakelijkheid
Alle activiteiten zijn niet gevaarlijk, desondanks is het onderstaande in acht te nemen.

 • De activiteiten vinden plaats buiten in de natuur, welke door haar aard nooit geheel risicovrij is of in een locatie waar gewerkt wordt met keukenmateriaal (o.a. messen, keukenmachines, schaven, vuur, etc.). Ondanks dat De Dansende Boom alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om dit risico te minimaliseren, accepteert de deelnemer dat ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat De Dansende Boom schuld treft.
 • De Dansende Boom accepteert alleen de verantwoordelijkheid voor ongevallen die het directe gevolg zijn van nalatigheid van De Dansende Boom.
 • De Dansende Boom is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de instructies van de docent door de deelnemer, niet tijdens en niet na de activiteit.
 • De Dansende Boom is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke spullen van de deelnemer.
 • Medische problemen die van invloed kunnen zijn op het volgen van een cursus, dienen doorgegeven te worden aan De Dansende Boom (denk aan voedselallergieën, allergieën voor bepaalde insecten e.d.). De Dansende Boom en de deelnemer overleggen samen de mogelijkheden m.b.t. de maaltijden.
 • Indien De Dansende Boom materiaal ter beschikking stelt, dient de deelnemer verantwoord met dit materiaal om te gaan. Kosten die ontstaan door nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening worden gebracht.

Klachten

 • In geval dat een deelnemer een klacht heeft over de activiteit, dient de deelnemer deze tijdens de activiteit te melden bij de docent, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen.
 • Een klacht die na het beëindigen van de activiteit wordt gemeld, heeft geen invloed op de reeds gevolgde activiteit. Deze wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige activiteiten.
 • Een klacht leidt niet tot het terugbetalen van het lesgeld.